زندگی برای قناری در معدن ذغال سنگ را میتوان در  سه کلمه توصیف کوتاه اما معنی دار. 

معادن ذغال سنگ در اوایل بدون سیستم تهویه بودن و معدنچیان یک قناری در قفس همراه خود حمل میکردند قناری نسبت هر نوع گاز بخصوص گاز متان بسیار حساس بود و تا زمانی که قناری اواز میخواند خیال معدنچیان راحت بود اما زمانی که قناری میمرد نشانه ان بود که خطر در کمین است و سریعا باید معدن تخلیه شود  

 

حتی امروزه که تکنولوژی تشخیص گازها بهبود یافته در خیلی از معادن جهان هنوز از این پرنده فداکار استفاده میکنند قناری تنها حیوانی است که توانای تشخیص گازهای معدنی را دارد. 

امروزه همرا داشتن قناری تبدیل به یک افسانه شده است اما اما قناری برای ما معدنچیان یک عبارت را به ارمغات گذاشته  

حس زندگی در معدن و تجربه زندگبی بدون سازش 

اما قناری معدن وارد عرصه سیاست هم شده و خیلی از سیاست مداران عبارت مثل قناری تو معدن ذغال را برای توصیف منادی ازادی استفاده میکنند