سینه کار معدن در تمام طول خود  به  پیش می رود . این  را پیشروی و مقدار آن را در روز پیشروی روزانه  می گوئیم  . میزان پیشروی روزانه می تواند به اندازه یک راهرو یعنی حدود یک متر و نیز اندازه چند راهرو مثلا 6متر باشد . هرچه سرعت پیشروی بیشتر باشد مقدار و میزان استخراج (به طول و ضخامت ثابت ) بیشتر و  در  نتیجه  هزینه  استخراج  در ازای هر تن تولید کمتر  می شود . معادن  قدیمی دارای  ارقام  کمتر پیشروی و معادن جدید تر ( مکانیزه ) دارای پیشروی روزانه زیادترند .

پیشروی روزانه زیاد ، گذشته از تقلیل هزینه استخراج دارای مزایای زیر است :

الف) کمر بالائی کارگاه استخراج بهتر قابل کنترل است زیرا کوه فرصت کمتری پیدا می کند تا از خود واکنش نشان دهد . این مزیت باعث می شود تا به وسایل نگهداری فشار کمتر وارد شود و یا بتوان از وسایل ارز انتری استفاده کرد .

ب) در یک معدن با رقم تولید ثابت پیشروی روزانه زیاد باعث می شود تا نقاط کار به تعداد کمتری تمرکز شوند .

در هر  بار  انفجار مقدار  معینی از طول  تونل  حفر  می شود  که آن را پیشروی گویند و معمولا مقدار پیشروی کمتر از عمق چاله ها می باشد .

بدین صورت که ما برای پیشروی در تونل زغال سنگ هم لایه زغال و هم سنگ باطله از جنس ماسه سنگ داشتیم . ما باید ابتدا لایه زغالی را با دستگاه پیکور برداشت و  سپس لایه سنگ باطله را با چال زنی و انفجار از محل به بیرون منتقل می کنیم .

مقدار پیشروی علاوه بر قطر چاه خالی تابع عوامل متعددی از قبیل سطح مقطع حفاری ، قطر چال ، آرایش چال و نحوه خرج گذاری می باشد . هر چه پهنا و مساحت مقطع تونل بیشتر باشد مقدار پیشروی بیشتر می گردد و بازاء پیشروی بیشتر تعداد زیادتری چال در واحد سطح لازم می باشد . در ارتباط پیشروی با مقدار مواد منفجره مصرفی بدیهی است که  هر چه پیشروی بیشتر باشد مواد منفجره  مصرفی نیز بیشتر می باشد