X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

1-    محدوده اکتشافی پلی متال ( فلزات قیمتی):

با توجه به خصوصیات زمین شناسی-معدنی منطقه ، مراحل عملیات اکتشافی مطابق جداول   1- 1 ، 1-3  و 1-4 به شرح موارد زیر پیشنهاد می‌گردد.

1-1-           عملیات اکتشافی پیشنهادی برای مرحله اول:

عملیات اکتشافی مرحله اول مطابق جدول 1-1 به شرح موارد زیر پیشنهاد می‌گردد.

جدول 1-1- برنامه عملیات اکتشافی پیشنهادی مرحله اول

<><>

ردیف

شرح عملیات

حجم عملیات

واحد

هزینه واحد(هزارریال)

جمع (هزارریال)

مدت اجرا (روز)

1

تهیه و پردازش داده های ماهواره ای     ETM +   سنجنده

40

- تهیه نقشه زمین‌شناسی 20000/1 با استفاده از عکسهای هوایی، که به کمک نقشه توپوگرافی (بزرگ شده 50000/1) و برداشت نقاط مبنای صحرایی، تصحیح انحراف (distortion) در آن صورت گرفته است.

در این نقشه باید واحدهای سنگی، گسلها، ساختارها (structures)، مناطق دگرسانی (آلتراسیون)، دگرگونی حرارتی، متاسوماتیزم و مناطق توسعه اسکارنها و مناطق کانیسازی با توجه به مقیاس کار مشخص شوند. ضروری است پیمایشهای منظم با فاصله‌های کمابیش مساوی صورت گیرد و موقعیت این پیمایشها در نقشه مشخص گردد. همچنین ضروری است پروفیلهایی عمود بر روند یا روندهای اصلی کانیسازی که دربردارنده حداکثر تغییرات هستند همراه با نقشه زمین شناسی ارائه گردد.

2- تهیه و پردازش داده‌های ماهواره‌ای با دقت بالا بگونه ای که نمایانگر ساختارهای بزرگ، تفکیک واحدهای سنگی و مناطق آلتراسیون باشد ( داده های ماهواره ای  سنجنده     ETM + ).

3،4و5- برداشت نمونه‌ های معرف از واحدهای سنگی مختلف (آذرین، رسوبی، دگرگونی-متاسوماتیک)، مناطق دگرسانی و کانیسازی) برای مطالعات میکرسکپی و تکمیل نقشه زمین‌شناسی.

به منظور شناخت بهتر واحدهای سنگی مختلف، مناطق کانیسازی و ارتباط آنها با یکدیگر، و همینطور ارائه یک نقشه زمین‌شناسی-اکتشافی مناسب، ضروری است ضمن مطالعات و برداشتهای صحرایی، نمونه‌های معرف تهیه و مورد مطالعه میکرسکپی قرار گیرد. انجام این کار اهمیت اساسی در شناخت هر چه بیشتر از ویژگیهای زمین شناسی منطقه و تهیه مدل مقدماتی از ژنز ذخیره دارد.

6- آنالیز XRD برای شناخت کانی‌شناسی مناطق دگرسانی.

تشخیص فازهای کانی و پاراژنز کانی دگرسانی اهمیت زیادی در شناخت ماهیت ذخایر معدنی، تیپ ژنتیکی و جنبه‌های اکتشافی آنها دارد. پیشنهاد می‌شود تعداد 15 نمونه معرف از مناطق دگرسانی و دگرگونی-متاسوماتیکی مختلف مورد آنالیز XRD برای شناخت دقیق کانیها قرار گیرد.

7- آنالیز نمونه‌های سنگی برای عناصر اصلی، فرعی و کمیاب به منظور شناخت ماهیت واحدهای سنگی مختلف و تغییرات آنها ضمن پدیده های دگرگونی، آلتراسیون و متاسوماتیزم. انجام این کار به شناخت بهتر از سنگهای میزبان و ارتباط آنها با یکدیگر و با کانیسازی و همینطور ارتباط بین منطقه اکتشافی آسترقان با مناطق مجاور کمک خواهد کرد.

8 و 9- برداشت و آنالیز نمونه های ژئوشیمی آبراهه ای.

نمونه برداری از رسوبات آبراهه‌ای می‌تواند اطلاعات مفیدی با هزینه نسبتا کم در اختیار بگذارد. طراحی نقاط به روش مرکز ثقل آبراهه‌ها و متناسب با ویژگیهای زمین شناسی محلی خواهد بود. از هر محل دو نمونه 80- مش (با فاصله چند متر با توجه به وسعت آبراهه) هر یک به وزن 200 تا 250 گرم تهیه و مخلوط خواهد شد تا معرف مناسب تری باشد. ضروری است نمونه‌ها برای 45 عنصر شامل طلا، عناصر ردیاب و پاراژنز آن، و همینطور فلزات پایه با استفاده از تکنیکهایFire Assay  یا INAA (برای طلا) و ICP-MS (برای سایر عناصر) در آزمایشگاه معتبر آنالیز شوند.  لیست عناصر و آستانه قابل اندازه گیری آنها در جدول 1-2 آمده است.

جدول 1-2- لیست عناصر و دقت اندازه گیری (Detection Limit) آنها