کلمبیوم عنصری ناشناخته است. این عنصر نه تنها به مقدار کم و در کاربردهای ویژه ای مصرف می شود، بلکه با نام مترادفی نیز شناخته می شود. این عنصر را با نام نایوبیوم نیز می شناسند، اما واژه صنعتی این عنصر همچنان کلمبیوم باقی مانده است. تقاضای اصلی کلمبیوم در تولید فولادهای پرقدرت کم آلیاژ (HSLA) است، جایی که افزایش مقدار اندک 1/0 درصد از این عنصر خواص مکانیکی فولاد کربن دار را به شدت بهبود می بخشد. کلمبیوم همچنین در مقادیر بیشتر در فولاد ضد زنگ و آلیاژهای با پایه نیکل مانند اینکونل مصرف می شود. بخش اعظم تجارت کلمبیوم به صورت کنسانتره کانیایی یا فروکولومبیم که به طور مستقیم قابل استفاده در صنعت تولید فولاد است، انجام می شود