X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کلیه مؤسسات وسازمان های دولتی، خصوصی،پیمانکاران ، معدن داران واشخاص حقیقی وحقوقی که برای انجام عملیات معدنی یا عمرانی خود به مواد ناریه نیازدارند می توانند به یکی از دو روش زیر مواد ناریه مورد نیاز خود را دریافت ودر محل مورد نظر به مصرف برسانند :

 

-

روش اول ) دریافت مستقیم

- روش دوم ) دریافت از طریق یکی ازشانزده شرکت مجاز خدمات آتشکاری در کشور

 

روش اول ) دریافت مستقیم:

 

در این روش لازم است درخواست کننده اقدامات اولیه زیر را انجام دهد :

 

1-      اعلام کتبی موضوع به اداره کل ذیربط(*) در استان مربوطه باتوضیح علت نیاز ومقدارونوع مواد ناریه مورد نیاز  سالیانه خود وشرح درخواست خود رابه وزارتخانه یا سازمان توصیه کننده مربوطه ارسال نمایند.

(*) اداره کل ذیربط بدین معنی است که اگر مواد ناریه را جهت مصرف در معدن خود می خواهد به سازمان صنایع ومعادن استان محل معدن واگر برای مصرف در پروژه عمرانی خاصی می خواهد به هر یک از ادارات زیر که پروژه توسط آن اداره کنترل ، سرپرستی ویا تامین اعتبار می گردد مراجعه نماید مانند :

- استانداری                                              استانی که پروژه در آن واقع است           یا

-  اداره کل راه وترابری                                      //    //  //    //   //   //   //              یا

- سازمان جهاد کشاورزی                                 //    //  //    //   //   //   //              یا

-  سازمان آب یا برق منطقه ای                         //    //  //    //   //   //   //              یا

- اداره کل مسکن وشهرسازی                           //    //  //    //   //   //   //             یا

- شرکت گاز ویا نفت                                        //    //  //    //   //   //   //             

 

2-     پس از اخذ تاییدیه موضوع بند 1 با توجه به نوع ومقدار مواد ناریه موردنیاز خود برای یک دوره شش ماهه از استانداری تقاضای احداث انبار مواد ناریه ده یا بیست تن ویا بیشتر  نماید .

3-      در خواست احداث انبار های مواد ناریه که از طریق استانداری به ساصد منعکس خواهد شد ، پیگیری نماید که کارشناسان ساصد برای تعیین محل انیار های مواد ناریه در معیت نمایندگان استانداری وسایر ارگانهای ذیربط به محل مصرف مراجعه وبرای ساخت انبار ها در نزدیکی محل مصرف ، تعیین محل بنمایند .

4-      نقشجات اجرایی تیپ انبار های مواد ناریه را از ساصد دریافت واقدام به ساخت انبار های مواد ناریه ونیزاطاقک های نگهبانی وفنس حفاظت پیرامونی انبارها  بنماید .

5-      از بین پرسنل خود افرادی راکه حائز شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس باشند را جهت تقبل مسئولیتهای مندرج در تبصره 1تعیین وبه عنوان دست اندرکاران موادناریه به همراه مدارک زیر از طریق اداره کل یا سازمان مربوطه جهت بررسی صلاحیت های امنیتی ونیز آموزش های ایمنی وفنی کاربامواد ناریه به اداره اسلحه ومهمات  معرفی نماید .

مدارک مورد نیازدست اندرکاران :

الف- پرسشنامه تکمیل شده مطابق فرم های مصوب

ب- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ازناجا

ج –دو قطعه عکس 4*3 ،کپی شناسنامه ومدارک تحصیلی

د- کپی برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه

ه - کپی قراردادیاگواهی ثبت شرکت درروزنامه رسمی

تبصره 1 ) افراد زیربرای تقبل مسئولیتهای مربوطه و به عنوان دست اندرکاران مواد ناریه معدن یا پروژه خواهند بود:

- حد اقل دونفررا به عنوان  انبار داروکمک انبار دار

- حداقل یک نفررا به عنوان نماینده حمل

- حداقل یک نفررا به عنوان آتشکار

- حداقل یک نفررا به عنوان سرپرست کارگاه

- خود یا یک نفرپرسنل ذیصلاح را به عنوان مدیر عامل ومسئول کلی مواد ناریه

 

تبصره 2  ) اداره کل یا سازمان های موصوف موظّف خواهند بود درخواست متقاضیان رااز طریق وزارتخانه ذیربط خود به همراه فهرست اسامی دست اندرکاران مواد ناریه طبق فرم های مصوب به اداره اسلحه ومهمات اعلام نمایند.

تبصره 3 ) اداره اسلحه ومهمات پس ازدریافت مدارک لازم ازوزارتخانه یامؤسسه توصیه کننده صلاحیّت دست اندرکاران مواد ناریه راطبق فرمهای مصوّب از واجا استعلام می نماید.

تبصره 4 )  واجاپس ازدریافت مدارک لازم ، صلاحیّت امنیّتی دست اندرکاران مواد ناریه راظرف مدت یک تا سه ماه بررسی و برابر فرمهای مصوّب گواهی تایید صلاحیت دست اندرکاران مواد ناریه را  به اداره اسلحه ومهمات اعلام می نماید.

تبصره 5 )  درصورتی که صلاحیّت دست اندرکاران مواد ناریه ازسوی واجا  منفی اعلام گردد، اداره اسلحه ومهمات مراتب رابه وزارتخانه مربوط اعلام می نماید.

تبصره 6 )  - وزارتخانه توصیه کننده موظّف است دراسرع وقت نسبت به برکناری دست اندرکارانی که صلاحیّت آنها منفی اعلام شده است اقدام وفردیا افراد دیگری را با هماهنگی متقاضی بعنوان جایگزین به اداره اسلحه ومهمات معرفی نماید.

 تبصره 7 )  هرگونه بکارگیری ، برکناری وجابجائی دست اندرکاران موادناریه بایستی بااطلاع وزارتخانه توصیه کننده وهماهنگی اداره اسلحه ومهمات و واجا صورت پذیرد.

6-     اداره اسلحه ومهمات پس ازوصول نظریه صلاحیتی دست اندرکاران مواد ناریه نسبت به معرفی آنان به مراکز آموزشی مجاز( سازمان آموزش فنی وحرفه ای ویا دیگرمراکزرسمی آموزشی) جهت گذراندن دوره های آموزشی ایمنی وفنی اقدام نموده ومتقاضی باید گواهینامه های آموزشی  مربوط به دست اندرکاران خودرا دریافت نماید.

7-     پس از ساخت انبار های مواد ناریه از طریق استانداری درخواست اعزام کارشناس از ساصد جهت بازدید از انبار ها وتایید مشخصات فنی انبارهای ساخته شده برابر نقشه ها واستانداردهای مربوطه را نموده وگواهی تاییدیه فنی انبار ها را دریافت نماید .

8-     باهماهنگی استانداری واز طریق نزدیکترین پاسگاه ناجا به محل مصرف ، درخواست تامین حفاظت انبارها وتعیین نگهبان را نموده وبا پاسگاه مزبوردرخصوص حفاظت از انبارها عقد قرارداد نموده وگواهی تقبل حفاظت انبار ها را از ناجا دریافت نماید  .

9-          اقدام به تامین بیمه حوادث واخذ بیمه نامه معتبر برای پرسنل دست اندرکارخود ازیک شرکت بیمه معتبر نماید .

10-         مدیر عامل ومسئول کلی مواد ناریه اقدام به تکمیل وامضای فرم  تعهدنامه  نماید .

11-     پس از اخذ گواهی های پنج گانه مندرج در بندهای 6-7- 8 – 9 و10 فوق ، مقدار ونوع مواد ناریه خودرا برای یک دوره چهار ماهه تعیین وبا ذکر اسامی دست اندرکاران استعلام صلاحیت شده مندرج در بند 5 فوق از طریق اداره کل مربوطه در استان درخواست صدور توصیه نامه مواد ناریه بنام نماینده حمل خودنموده ونماینده حمل توصیه نامه را از وزارتخانه مربوطه دریافت می نماید .

12-    نماینده حمل مزبور توصیه نامه موادناریه رابه همراه گواهی های مذکوردربندهای6-7- 8 – 9 و10 فوق به اداره اسلحه ومهمات  ارائه می نماید

13-    اداره اسلحه ومهمات با کنترل توصیه نامه وگواهی های پنج گانه مزبور نسبت به صدورپروانه حمل مواد ناریه برای نماینده حمل اقدام می نماید.

14-       نمایندة حمل مواد ناریه پس ازدریافت پروانه حمل ازاداره اسلحه ومهمات به ساصد مراجعه واقدامات ذیل راانجام می دهد.

الف) تأمین اسکورت مسلح ازطریق ناجابرابردستورالعمل مربوطه.

ب  ) تهیه وسایط نقلیه مناسب مورد تأییدساصد.

تبصره 8 )نمایندگان حمل موادناریه نمی توانند دریک زمان واحد ازدوفقره پروانه صادره درمسیرهای مختلف استفاده نمایند.

تبصره 9 )

  الف) درصورت مفقود شدن پروانه حمل موادناریه لازم است مراتب سریعاً به واجا  ، اداره اسلحه ومهمات ، ناجاوساصد گزارش نموده وضمن پیگیری لازم ازطریق ناجا نتایج حاصله رادراسرع وقت به اداره اسلحه ومهمات اعلام نماید.

ب  ) ساصد نظارت وکنترل لازم رادرزمان تحویل مواد ناریه وتنظیم صورتجلسات مربوطه بعمل می آورد.

15-    پس ازانتقال کلیه مواد ناریه به انباربرابرپروانه حمل صادره درب انبارتوسط انباردارقفل وتوسط ناظربرمصرف مواد ناریه ناجا پلمب می گردد.

16-    پس از تحویل موادناریه به انبار وتنظیم صورت جلسه تحویل ، نماینده حمل بایستی در اسرع وقت ، پروانه حمل مواد ناریه صادره رابهمراه صورتجلسه تنظیمی تحویل مواد ناریه به انباربه اداره اسلحه ومهمات  تحویل بدهد .

17-     درهنگام وپس از مصرف مواد ناریه صورت مصارف روزانه وماهانه برابرفرمهای مصوّب تهیه وممهوربه مهرپاسگاه انتظامی محل شده وحداقل هرسه ماه یکباربه اداره اسلحه ومهمات  تحویل داده می شود .

تبصره 10 )  صورت مصارف روزانه وماهانه ارائه شده بایستی بدون لاک گرفتگی ، خط خوردگی بوده وخوش خط وخوانا تنظیم شود.

18-    اداره اسلحه ومهمات پس ازدریافت صورت مصارف روزانه وماهانه اقدام به بررسی وتطبیق آنها بامیزان مواد تحویل شده می نماید.

19-      انباردارجهت تحویل گرفتن مواد ناریه درمحل انبارحاضرواقدامات ذیل راانجام می دهد:

الف) شمارش دقیق مواد ناریه وتطبیق آن با مواد ناریه دریافتی ازساصد مندرج درپروانه حمل وتحویل گیری موادناریه ازنماینده حمل.

ب  ) تنظیم صورتجلسه تحویل وتحول موادناریه بین تحویل دهنده وانبارداروتأیید صورتجلسه مربوطه.

پ  ) قراردادن مواد ناریه درداخل انباربارعایت مقررّات ایمنی وسازگاری (تجانس )مواد ناریه.

ت  ) کنترل دقیق ورود وخروج مواد ناریه وثبت موجودی انباردردفترمخصوص ونگهداری آن درمحل مناسب درکارگاه ودورازدسترس افرادغیرمسئول.

ث  )ثبت میزان مواد ناریه موجود درانبارها به تفکیک انواع مواد درکارتهای مصوّب ونگهداری آن درداخل انبار.

ج  )رعایت اصول انبارداری مواد محترقه ومنفجره، مطابق فرم های مصوّب ونصب آن درداخل انبار.

چ  )دقت درنگهداری کلید قفل انبارمواد ناریه.

 

تبصره 11 )   رعایت کلیه مقررّات ، دستورالعملهای مربوط،نکات ایمنی، امنیّتی ، حفاظتی وهمچنین دقت درحفظ ونگهداری پروانه حمل مواد ناریه ازسوی نماینده حمل الزامی است.

تبصره 12 )  کلیه مواد ناریه دریافتی باید باحضورنمایندة حمل ، سرپرست تیم اسکورت وناظربرمصرف صورت پذیرد.

تبصره 13 )  امضاء صورتجلسه تحویل مواد به انبار توسط نماینده حمل، مسئول اسکورت، انباردارو...ناظربرمصرف الزامی است.

تبصره 14 )  دفترثبت(ورود وخروج) مواد ناریه بایستی طبق فرم مصوّب باشد.

تبصره 15 )  هرگونه ورود وخروج مواد ناریه ، پس ازثبت میزان آن درکارت موجود انجام می پذیرد.

تبصره 16 )  درزمان بازکردن درب انبارمواد ناریه حضورناظربرمصرف ناجا الزامی است.

20-   پس از اتمام سه چهارم مواد وارده به انبار وتنظیم وارائه صورت مصارف روزانه وماهیانه به اداره اسلحه ومهمات مجدداً برای سه ماه مواد ناریه مورد نیازخودرا برآورد نموده وجهت دریافت مرحله دوم مواد ناریه از مرحله12 مراتب را تکرار نماید ، لیکن اینبار فقط ارائه مدارک مندرج در بندهای 10 و11 کافی است .