آپاتیت ؛ آپوفیلیت ؛ اپسونیت ؛ اپیستیلبیت ؛ اپیدت

آتاکامیت ؛ اتاویت

آدامیت ؛ آدولر ؛ ادینگتونیت

آراگونیت ؛ ارتوز ؛ آرسنوپیریت ؛ آرسنیت ؛ آرفودسونیت ؛ اریتریت

آزوریت

آستروفیلیت ؛ اسپانگولیت ؛ اسپسارتیت ؛ اسپریلیت ؛ اسپودومن ؛ اسپینل ؛ استانیت ؛ استفانیت ؛ استیبین ؛ استیکتیت ؛ استیلبیت ؛ استیبیکونیت ؛ استورولیت ؛ اسفالریت ؛ اسکاپولیت ؛ استرونیتانیت ؛ اسکرودیت ؛ اسکورزالیت ؛ اسکوترودیت ؛ اسلاوی کیت ؛ اسمیت زونیت

آکانتیت ؛ اکتینولیت؛ آکروئیت ؛ آکسینیت ؛ آکمیت

آگات ؛ اگزنیت؛ آگمارین

آلاباندیت ؛ آلانیت ؛ البائیت ؛ آلبیت ؛ آلکساندریت الکزیت ؛ الماس ؛ الماندین ؛ الیونیت ؛ آلمونتیت ؛ آلوفان ؛ آلومینیت ؛ آلوموهیدروکلسیت ؛ آلونیت ؛ آلونژن

آمازونیت ؛ آمالگام نقره ؛ آمبلی گونیت ؛ آمفیبول ؛ آمیتیست ؛ آمیانت ؛ آمیلکتیت

آنابرژیت ؛ آناتاز ؛ آنالیسم ؛ انارژیت ؛ انستاتیت ؛ انیدریت ؛ انیکس ؛ آنتلریت ؛ آنتوفیلیت ؛ آنتی گوریت ؛ ‎آنتیموان ؛ آندالوزیت ؛ آندزین ؛ آندرادیت ؛ آنکریت ؛ آنگلزیت ؛ آنورتیت

اوری کلسیت ؛ اوکلاز ؛ اوژیت ؛ آونتورین ؛ اونکیت ؛ اوانسیت ؛ اوپال ؛ اوپال آتشی ؛ اوپال لیگنوس ؛ اوپال سفید شیری ؛ اوپال کامون ؛ اوپال نوبل ؛ اوتونیت ؛ اودیالیت ؛ اورانولیت ؛ اورانینیت ؛ اوکنیت ؛ اولمانیت ؛ اولیگو کلاز ؛ اولیوین ؛اومانژیت

ایلمنیت

ائوکروئیت

آهن

ایدریالیت ؛ ایلوائیت ؛ ایندریت ؛ ایندیگولیت ؛ اینه زیت ؛اینیوئیت

باریتوکلسیت ؛ باریتین ؛ باونیت ؛ بایل دونیت

باستانائزیت

براسیت ؛ برازیلیانیت ؛ برانریت ؛ براکس ؛ برتیئریت ؛ برزلیانیت ؛ برونزیت ؛ بریل‌ ؛ بریل طلائی ؛ برونیت ؛ بروکیت ؛ بروکانتیت ؛ بلور سنگ

بازیت

بتافیت ؛ بتریوژن

بورنیت ؛ بورنونیت ؛ بودانتیت ؛ بولئیت ؛ بوکوفسکیئیت ؛ بولانژریت ؛‌ بوهمیت

بیسموت ؛ بیتونیت ؛ بیندهیمیت ؛ بیوتیت ؛ بیسمیت ؛ بیسموتینیت ؛ بیکس بایئیت

بنی توئیت
پاپاگوئیت ؛ پالی گورسکیت ؛ پاراملسبرژیت

پتالیت ؛ پتزیت ؛

پراوسکیت ؛ پراس ؛ پرازاوپال ؛ پروزوپیت ؛ پروستیت ؛ پرهنیت ؛ پریسئیت

پسیلوملان

پکتولیت

پلئوناست ؛ پلاژیوکلازها ؛ پلاتین ؛ پلمبوژاروسیت ؛ پلاژیونیت ؛ پلاتتریت ؛ پلی بازیت ؛ پلاسما ؛ پلامبوگومیت ؛ پلی هالیت

پنتلاندیت ؛ پنین

پوسن ژاکیت ؛ پورپوریت ؛ پومپلیت ؛ پوولیت

پیرارگیریت ؛ پیروپ ؛ پیروفانیت ؛ پیروتیت ؛ پیرسئیت ؛ پیریت‌ ؛ پیرومرفیت ؛ پیزانیت ؛ پیروکلر ؛‌ پیرولوزیت ؛‌ پیروفیلیت ؛ پیکنیت
تائوماسیت ؛‌ تامسونیت ؛ استه آتیت ؛ تانتالیت ؛ تانزانیت

تترادیمیت ؛ تترائدریت

ترمولیت ؛ تریدیمیت ؛ تریپلیت ؛ تری فیلیت ؛ ترونا

تفروئیت

تلور

تنانتیت ؛ تنوریت

توریت ؛ توپاز ؛ تورکواز ؛ توریانیت ؛ توربرنیت ؛ تورت وئیتیت ؛ تورینژیت ؛ تورمالین ؛ توگتوپیت ؛ تولیت

تیتانیت ؛ تیرولیت ؛ تیویامونیت ؛ تیه مانیت
جمسونیت ؛ جیوه
چرمیژیت ؛ چشم عقاب ؛‌ چشم پلنگ ؛ چشم گربه
داتولیت ؛ داوسونیت ؛ دانبوریت ؛ دانموریت

دراویت

دسکلویزیت

دل وکسیت

دمانتوئید ؛ دمیکیت

دولومیت ؛ دومورتیریت

دیادوکیت ؛ دویلین ؛ دیافوریت ؛ دیاسپور ؛ دیکیت ؛ دیسکرازیت ؛ دیوپسید ؛ دیوپتاز
رآلگار ؛ راملسبرژیت ؛ رامسدلیت ؛ روبلیت ؛ روبیس ؛ رودوکروزیت ؛ رنیریت ؛ رمزیئیت ؛ روتیل ؛ رودونیت ؛ رومئیت ؛ روزازیت ؛ ریپیدولیت 

زاراتیت ؛ زنسیت ؛ زوئیزیت ؛ زرنیخ ؛ زمرد ؛ زونریت ؛ زیرکن ؛‌ زینوالدیت ؛ زینکنیت 

ژادئیت ؛ ژارگون ؛ ژاروسیت ؛ ژاسپ ؛ ژرسدورفیت ؛ ژاکوبسیت

ژرمانیت ؛ ژرمژوئیت ؛ ژوهانسنیت ؛ ژوردانیت

ژهلنیت

ژیبسیت ؛ ژیپس ؛ ژیسموندیت


ساپونیت ؛ ساردوئین ؛ سافیرین ؛ سانیدین ؛ ساسولیت ؛ سافیر ؛ ساژنیت ؛ سافلوریت ؛ سرپانیتین ؛ سروانیتیت سروزیت ؛ سزبیلیت ؛ سپکولاریت ؛ سپیولیت

سلستین ؛ سلنیم خالص ؛ سلمیاک ؛ سکانینائیت ؛ سمسئیت ؛ سنارمونتیت ؛ سودالیت ؛ سودومالاکیت

سیلندریت ؛‌ سیدریت ؛ سیلوانیت ؛‌ سیترین ؛ سیریلوویت ؛ سیدروناتریت ؛ سیلویت ؛ سیانوتریکیت ؛ سیکلریت ؛‌ سیژنیت

فاسائیت ؛ فری مو لییدیت ؛‌ فرانکلینیت ؛ فربریت ؛ فلوئوریت ؛ فرانکئیت ؛ فسفوفیلیت ؛ فسفوسیدریت ؛ فناسیت ؛ فوسژنیت ؛ فیبروفریت ؛ فیلیپسیت
کاکوگزن ؛ کالومل ؛ کالاوریت ؛ کارنالیت ؛ کاسیتریت ؛ کازولیت ؛ کابرریت ؛ کارنوتیت ؛ کاچولونگ ؛ کارفولیت ؛ کائولینیت ؛ کامپلیت

 

 

دوستان نظرت خودتون رو جهت توضیح کل کانیها بگید اگر تمایل دارید بگید تا تک تک رو توضیح بدم