پیشینه تاریخی استخراج معدن گل گهر با توجه به مدارکی که بدست آمده است به حداقل 900 سال پیش می رسد.این ناحیه در سال 1348 توسط شرکت ایران باریت مورد شناسایی قرارگرفت و در سال 1353 به شرکت ملی فولاد ایران واگذار گردید. ناحیه معدنی گل گهر شامل شش ذخیره سنگ آهن است که ذخیره شماره یک آن پس از آماده سازی و احداث کارخانه تغلیظ در سال 1373 رسماً به بهره برداری رسید 

 

در سال 1353 پس از واگذاری معدن گل گهر به شرکت ملی فولاد ایران ، این شرکت با همکاری شرکت سوئدی گرانگز مراحل مختلف اکتشاف و عملیات مهندسی را پیگیری نمود . برداشت های ژئو فیزیک هوائی (مگنتومتری ) در محدوده ای به وسعت 45000 کیلو متر مربع حد فاصل آباده فارس تا جازموریان صورت پذیرفت که نتیجه آن شناسائی پتانسیل های بالائی از سنگ آهن با عیار مناسب و ذخیره قابل توجه بوده است. عملیات ژئو فیزیک زمینی در منطقه ای به وسعت 74 کیلو متر مربع در ناحیه گل گهر صورت گرفته که شامل مغناطیس سنجی و ثقل سنجی بوده است .
مجموع ذخائر شش گانه گل گهر با توجه به مطالعات ژئوفیزیکی اولِیه بیش از 1135 میلیون تن برآورد شده است که با توجه به مطالعات اکتشافی انجام شده اخیر ذخاِیر موجود بیش از این مقدار می باشدِ. بزرگترین این ذخایر معدن شماره 3 بوده که در حال آماده سازی معدن می با شد. ذخائر شماره 1 و2 به علت نزدیکی به سطح زمین, مورد اکتشاف تفصیلی قرار گرفته و معدن شماره یک در حال بهره برداری ومعادن 2 و 3 در حال خاکبرداری می باشد.  

ذخیره شماره 1 گل گهر دارای 250 میلیون تن ذخیره زمین شناسی است که 184 میلیون تن آن با توجه به فاکتورهای اقتصادی قابل استخراج میباشد.

طراحی معدن در گل گهر با استفاده از نرم افزار اختصاصی Gemcom و بر اساس اطلاعات نقشه های زمین شناسی و نتایج آنالیز چاههای اکتشافی انجام می گیرد.شکل 5 تصویری سه بعدی از توده سنگ آهن و چگونگی بلوک بندی آن را نشان میدهد که با توجه به پا رامترهای طراحی, بلوک مدل سه بعدی رایانه ای با ابعاد هندسی منظم از آن تهیه می گردد.

پس از تهیه بلوک مدل سه بعدی، عیار و جنس سنگ بلوکها با استفاده از اطلاعات نقشه های زمین شناسی و بانکهای اطلاعاتی تکمیل می گردد و مبنای انجام کارهای طراحی معدن قرار می گیرد.این مدل عیاری همزمان با پیشروی سینه کارهای معدن و دستیابی به اطلاعات جدیدترحاصل از چالهای آتشباری به روز در آوری می شود.

پیت نهایی معدن شماره 1 گل گهر بصورت یک بیضی با ابعاد تقریبی 700×1650 متر می باشد که شامل 15 پله با ارتفاع 15 متر و شیب کلی دیواره های معدن بین 38 تا 45 درجه است (شکل9). رمپهای دسترسی به معدن با شیب 8% و عرض 25 متر طراحی شده اند. عرض پله های ایمنی (Safety Bench) 10 متر بوده و به ازای هر دو پله (30متر) یک پله ایمنی در دیواره نهایی باقی خواهد ماند. ارتفاع بالاترین نقطه معدن 1755 متر و پائین ترین آن (در طرح نهایی) 1530 متر می باشد.