X
تبلیغات
زولا

چالشهاى دو کمپانى RAMMER و آى تى سى براى کاهش هزینه حفارى تونلهاى ریزشى
دنیاى رقابت موجب شده تا کمپانیهاى سازنده ماشین آلات حفار تونل با
چالش تقلیل هزینه ها، اعم از سرمایه گذارى و یا عملیاتى روبرو باشند.
حفارى تونلهاى با سنگ سست و ترک دار که داراى ساختار ضعیف هستند همواره از پردردسرترین براى مهندسان حفار تونل به شمار مى آیند. این تونلها داراى هزینه حفارى و تحکیم بالائى بوده و گاه به علت ریزش در اثر انفجار نه تنها پروژه را متوقف مینماید بلکه هزینه هاى گزافى
را موجب میشوند. بدین لحاظ از روش هاى غیر انفجارى که متداول ترین
آنها در چند دهه اخیر استفاده از ماشین آلات حفار تى بى ام و رودهدر
است استفاده میگردد.

کاربرد چکش هیدرولیک در تونلچالشهاى دو کمپانى RAMMER و آى تى سى براى کاهش هزینه حفارى تونلهاى ریزشىدنیاى رقابت موجب شده تا کمپانیهاى سازنده ماشین آلات حفار تونل باچالش تقلیل هزینه ها، اعم از سرمایه گذارى و یا عملیاتى روبرو باشند.حفارى تونلهاى با سنگ سست و ترک دار که داراى ساختار ضعیف هستند همواره از پردردسرترین براى مهندسان حفار تونل به شمار مى آیند. این تونلها داراى هزینه حفارى و تحکیم بالائى بوده و گاه به علتریزش در اثر انفجار نه تنها پروژه را متوقف مینماید بلکه هزینه هاى گزافىرا موجب میشوند. بدین لحاظ از روش هاى غیر انفجارى که متداول ترینآنها در چند دهه اخیر استفاده از ماشین آلات حفار تى بى ام و رودهدراست استفاده میگردد.تى بى ام، بسیار گران و داراى زمان تحویل طولانیست و تنها براىتونلهاى بسیار طولانى با سنگ با مقاومت فشارى نه چندان متغیر قابلاستفاده میباشد. چنانچه مقاومت فشارى سنگ با مقدار پیش یینى شدهمغایر باشد، عملا  تى بى ام فلج شده و براى جبران آن نیاز به تغییرات گاهاساسی  در تى بى ام ضرورى است که خود می تواند ماهها به طول بیانجامد.نکته دیگر این که إین سرمایه گذارى عظیم، تنها براى یک پروژه قابلاستفاده میباشد.رودهدر ها  تنها میتوانند سنگ های با مقاومت فشارى تا 60 مگا پاسکال رابه صورت اقصادى حفارى نموده و چنانچه سنگ مستحکم تر در بین راهباشد نیاز به روش انفجاری  است که خود نیز با مسائل متعدداضافه حفارى و تحکیم روبرو خواهد بود. هزینه حفارى بارودهدرها به علت مصرف بالاى ناخن هاى برش و مصرفبالاى برق نسبتا زیاد میباشد.براى مقابله با معضلات  دو روش فوق، استفاده از چکشتخریب هیدرولیک که برروى بیل مکانیکى نصب میگردد ازاواسط دهه1980  با موفقیت بسیار شروع گردید.چکش هاى نوینى را براى سهولت عملیات حفارى تونلتولید شده است که بطوریکه در حال حاضر این چکشها با حجمحفارى بسیار بالا و عمر طولانى مخصوص حفارى تونل تولیدمی گردند. مزیت این روش هزینه سرمایه گذارى کم، عدمنیاز به ماشین آلات خاص  مثل تى بى ام و رودهدر و سهولتنگهدارى و استفاده این ماشین آلات براى عملیات ساختمانىغیر تونلى پس از اختتام پروژه است.بهره گیرى از روش حفارى تونل با چکش تخریب درتونلهاى با سطح مقطع کوچک، به علت ابعاد بیل مکانیکىو نیز مشکلات تهویه عملى نبوده و لذا کمپانى آ ى تى سىسوئیس ماشین آلات حفارجدیدی را ابداع نمودهاست که در تصویر ملاحظه می شود. این ماشینمیتواند در همه گونه سنگهاى سست عملیاتحفارى تونل را با سرعت بالا و هزینه کم انجامدهد.در سنگهای  یکپارچه محکم گاه از روشانفجار استفاده میشود. آی تى سى براى لقگیرى و رگلاز و قله شکنى و بالاخره بارگیرىسریع استفاده میگردد. قابلیت انعطاف این ماشین باعث شده تا ایده آل براى تونلهاى بابافت سنگ متغیر باشد.از مزایاى دیگر آن سهولت در انتقال است بهطوریکه میتوان آن را در دو جبهه کارى منتجاز یک تونل دسترسی، متناوبا استفاده نمود.اپراتور میتواند بر حسب شرایط از یکى از دوموتور برقى یا دیزل آن استفاده نماید که دراین صورت شکل تهویه مرتفع میگردد. آىتى سى در چهارظرفیت براى تونلهاى با مقطع 8

الى 60 مترمربع تولید مى گردد.