X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کلمانیت، یولکسیت، پربریت
بدون اجازه داشتن چاه ورودی، دمپ باطله در سطح، نشست، یا کارخانه
لزوم انتخابی بودن روش استخراج به دلیل فروش یولکسیت و پربریت با مشخصات ویژه و لزوم بالا بودن عیار کلمانیت برای کاهش هزینه انتقال
مقاومت فشاری تک محوری مواد معدنی: کلمانیت 3-17 مگا پاسکال، پربریت 41 مگا پاسکال، یولکسیت 14-20 مگا پاسکال، شیل آهکی 20-34 مگاپاسکال.
ماده معدنی: 46-390 متری، شیب 20-30 درجه، ضخامت 46-53 متر، گسترش 1100 متر در جهت شیب و 200 متر در عرض
شرایط کمرهای ماده معدنی: بکر و سالم، علی رغم خرد شده بودن ماده معدنی
روش استخراج: کند و آکند باریک و با ارتفاع زیاد با استفاده از ماشین های حفر پیوسته یک یا دو بازویی، دو کارگاه موازی با هم حفر می شوند. میان آن ها یک پایه موقت که در آن میان بر ها حفر می شود. عرض کارگاه ها 7.6 متر و طول آن ها برابر با طول ماده معدنی بوده و به تدریج طی عملیات کندن و پرکردن به سمت بالا استخراج می شود. عرض پایه های دائم و موقت هر دو 9.1 متر. ارتفاع هر برش در کارگاه استخراج، 3.7 متر پس از استخراج کامل هر برش، با باطله پر شده و تسطیح می شود. سپس ماشین استخراج بر روی قسمت پر شده رفته و برش بعدی را ایجاد می کند. پس از استخراج کارگاه تا بالا، ماشین باز شده و به کارگاه جدید برده می شود.
آماده سازی:
2 سال پیش از شروع بهره برداری
مشخصات چاه: قطر 4.9 متر، عمق 366 متر، بتنی، واقع در فاصله 610 متر ماده معدنی در بیرون از پارک حفاظت شده.
سپس حفر تونل های باربری تا ماده معدنی، حفر دویل های نفر و خدمات رسانی به قطر 2.1 متر در بین طبقات، دویل های تخلیه ماده معدنی به تونل باربری به قطر 1.2 متر، شوت باطله از سطح به اولین طبقه به قطر 1.2 متر
مشاین استخراج: داسکو، 91 تن، دو بازو، قادر به استخراج انتخابی حتی در لایه های نازک
ساختار H شکل کارگاه ها برای هر ماشین حفار 4 مسیر را قابل دسترس می کند.
مشکلات این روش: ورودی های کوچک، نیاز به نصب بلافاصله بولت ها بلند و قوی و توری سیمی برای جلوگیری از ریزش سقف، که ماشین های حفار قادر به استخراج بخش بولت گذاری شده نبودند. زمان انتظار ماشین ها برای لودرها زیاد، سرعت انتقال مواد به بیرون کم و در نتیجه مسیر تونل های باربری پر ترافیک بود. به دلیل آنکه ماشین تا تکمیل استخراج کارگاه در آن به دام می افتاد، عمل تعمیر و نگهداری کند بوده و منجر به توقف تولید می شود. در نهایت بازکردن ماشین برای انتقال به جفت تونل بعدی کاری دشوار و زمان بر بود.
b7روش جدید:
ماشین های حفار طبقات فرعی را ایجاد کرده و سپس ماده معدنی میان آن ها منفجر می شود. مانند روش قبل هر برش استخراج شده با باطله پر می شود اما در این روش ماده معدنی با اسلاشر به بیرو برده می شود. طبقات با رمپ های حلزونی به یکدیگر متصل می شود. ذخیره به 76 بلوک تقسیم شده که میان آن ها پایه های دائمی به عرض 15 متر قرار دارد. فاصله طبقات فرعی 12 متر، پروفیل تونل حفر شده توسط ماشین های حفار: قوسی به ابعاد 4.4 متر ارتفاع و 4.9 متر عرض، بولت گذاری: شبکه 1.2 متری از بولت های 2.4 متری، بولت های داخل کارگاه از نوع گالوانیزه و بولت های تونل های باربری و دسترسی از نوع رزینی، چال های انفجار ماده معدنی میان طبقات فرعی: قطر 6 سانتی متر، 5 ردیف به فاصله 1.5 متر. پر کردن کارگاه: از طریق تونل بالایی به روش پنوماتیکی، گراول 25 میلی متری.